Уважаеми колеги,

Управителния съвет на регионална колегия на БАЗ гр. София, обсъди и предлага следния дневен ред за Общото събрание на колегията, което ще се проведе на 10.11.2020г. Поради динамичната епидемична обстановка и мерките свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19, мястото и часа ще бъдат уточнени допълнително. Документите ще бъдат достъпни за разглеждане съгласно устава на РК на БАЗ – София след 20.10.2020 г. в офиса на ул. „Бачо Киро“ 39, където членовете на колегията или техни упълномощени представители да могат да се запознаят с тях. В същия срок могат да се правят предложения за промяна на дневния ред.


1. Отчет за дейността и текущото положение на колегията – Г. Дулев

2. Финансов отчет за 2019 на РК на БАЗ – София – Д, Панчев

3. Доклад на контролната комисия – И. Иванов

4. Запознаване с решенията взети на Националния съвет-от 26.09.2020 г. Разград

5. Избор на делегати за допълване на делегатската листа за извънредния конгрес

5. Предложения за културен календар на РК на БАЗ – София – М. Маринов

6. Разни

Предложения за изменение и допълнение на Дневния ред се приемат не по-късно от 10 дни преди датата на събранието.

Председател на УС:

Георги Дулев

12.10.2020 г.

гр.София