Уважаеми колеги,

Управителния съвет на регионална колегия на БАЗ гр. София, на основание на чл. 20(1) от устава на БАЗ свиква Общо събрание на колегията, което ще се проведе на 29.09.2020г. (вторник) от 17.30 часа. Поради динамичната епидемична обстановка и мерките свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19, мястото ще бъде уточнено допълнително.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността и текущото положение на колегията – Г. Дулев

2. Финансов отчет за 2019 на РК на БАЗ – София – Д, Панчев

3. Доклад на контролната комисия – И. Иванов

4. Запознаване с решенията взети на Националния съвет-от 26.09.2020 г. Разград

5. Предложения за културен календар на РК на БАЗ – София – М. Маринов

6. Разни

Предложения за изменение и допълнение на Дневния ред се приемат не по-късно от 10 дни преди датата на събранието.

Председател на УС:

Георги Дулев

27.08.2020г.