На основание на чл.7 ал.2 от Устава на РК на БАЗ – София, управитения съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 21.11.2019г. от 18 часа в залата на Дентатехника на бул. „Андрей Ляпчев“ 66, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет.

2. Избор на членове на управителния съвет, на контролната кмисия и на комисията по професионална етика.

3. Обсъждане правилата за добра практика по Зъботехника.

4. Разни.

Материалите , свързани с дневния ред за провеждане на ОС, ще бъдат на разположение след 30.10.2019г.в офиса на БАЗ, където членовете на колегията или техни упълномощени представители ще могат да се запознаят с тях. Предложения за промяна на дневния ред могат да се правят до 11.11.2019г.

качено на 21.10.2019