На 12.08.2019г. от 18 часа в залата на Дентатехника на бул. „Андрей Ляпчев“ 66  ще се проведе Общо събрание на колегията.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане на проектоустав на регионалната колегия.

2. Гласуване на Устав на регионалната колегия.

3. Приемане на правилник за дейността на контролната комисия.

4.Приемане на правилник за дейността на комисията по професионална етика.

5.Обсъждане на план за работа на колегията и набелязаване на основни акценти.

6. Разни.