Общо събрание на колегията

Уважаеми колеги, Управителния съвет на регионална колегия на БАЗ гр. София, обсъди и предлага следния дневен ред за Общото събрание на колегията, което ще се проведе на 10.11.2020г. Поради динамичната епидемична обстановка и мерките свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19, мястото и часа ще бъдат уточнени допълнително. Документите ще бъдат достъпни за разглеждане съгласно устава на РК на БАЗ - София след 20.10.2020 г. в офиса на ул. "Бачо Киро" 39, където членовете на колегията или техни упълномощени представители да могат да се запознаят с тях. В същия срок могат да се правят предложения за промяна на дневния ред. 1. Отчет за дейността и текущото положение на колегията – Г. Дулев 2. Финансов отчет за 2019 на РК на БАЗ - София – Д, Панчев 3. Доклад на контролната комисия – И. Иванов 4. Запознаване с решенията взети на Националния съвет-от 26.09.2020 г. Разград 5. Избор на делегати за допълване на делегатската листа за извънредния конгрес 5. Предложения за културен календар на РК на БАЗ - София – М. Маринов 6. Разни Предложения за изменение и допълнение на Дневния ред се приемат не по-късно от 10 дни преди датата на събранието. Председател на УС: Георги Дулев 12.10.2020 г. гр.София


Заседание управителен съвет на БАЗ

Уважаеми колеги, на свое заседание Управителния съвет на РK на БАЗ – София , взе решение за провеждане на Общо събрание на колегията на 10.Ноември.2020 г. Дневният ред, мястото и часа ще бъдат определени допълнително с оглед на мерките за справяне с COVID-19. Също така беше решено, че се дава възможност на членовете, които не са заплатили членския си внос за 2020г. да го направят в срок до 10.Октомври 2020г. Както знаете срокът беше 31-ви март и беше удължен до 31-ви май с оглед на извънредното положение. При невнасяне на членския внос за 2020г. и след изтичане на определения допълнителен срок, съответното лице губи възможността да упражнява, произтичащите от членственото му правоотношение, права. На състоялата се на 02.10.2020 г. Кръгла маса по проблеми свързани с нерегламентираните практики и дейности в зъбопротезирането като част от денталната медицина, инициирана и организирана от Българската асоциация на зъботехниците, на представителите на Изпълнителна агенция „Медицински Надзор“ бяха връчени първите списъци със СМТЛ, неизрядни спрямо ЗЛЗ и ЗСОМСААМСЗПФ. Списъкът ще публикувам и тук.


Национален съвет на БАЗ

Уважаеми колеги. Във връзка с промените в ЗСОМСААМСЗПФ, гасувани на второ четене в петък и решенията на Националния съвет на БАЗ, проведен в събота в гр.Разград, Общото събрания на Регионалната колегия София, обявено за 29.09.2020г., няма да се състои. Управителния съвет ще проведе утре извънредно заседание и ще бъде обявена нова дата.


Общо събрание на колегията

Уважаеми колеги, Управителния съвет на регионална колегия на БАЗ гр. София, на основание на чл. 20(1) от устава на БАЗ свиква Общо събрание на колегията, което ще се проведе на 29.09.2020г. (вторник) от 17.30 часа. Поради динамичната епидемична обстановка и мерките свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19, мястото ще бъде уточнено допълнително. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:1. Отчет за дейността и текущото положение на колегията – Г. Дулев 2. Финансов отчет за 2019 на РК на БАЗ - София – Д, Панчев 3. Доклад на контролната комисия – И. Иванов 4. Запознаване с решенията взети на Националния съвет-от 26.09.2020 г. Разград 5. Предложения за културен календар на РК на БАЗ - София – М. Маринов 6. Разни Предложения за изменение и допълнение на Дневния ред се приемат не по-късно от 10 дни преди датата на събранието. Председател на УС: Георги Дулев 27.08.2020г.


Общо събрание на колегията

Уважаеми колеги, поради големия брой заявили присъствие на 21.11.2019г. мястото на събранието, се измества от Дентатехника в зала "Европа" на парк хотел Москва от 18 часа. Ще ви очакваме.


Общо събрание на колегията

На основание на чл.7 ал.2 от Устава на РК на БАЗ - София, управитения съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 21.11.2019г. от 18 часа в залата на Дентатехника на бул. „Андрей Ляпчев“ 66, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на Управителния съвет. 2. Избор на членове на управителния съвет, на контролната кмисия и на комисията по професионална етика. 3. Обсъждане правилата за добра практика по Зъботехника. 4. Разни. Материалите , свързани с дневния ред за провеждане на ОС, ще бъдат на разположение след 30.10.2019г.в офиса на БАЗ, където членовете на колегията или техни упълномощени представители ще могат да се запознаят с тях. Предложения за промяна на дневния ред могат да се правят до 11.11.2019г. качено на 21.10.2019


Проведено общо събрание

На 12.08.2019г. от 18 часа в залата на Дентатехника на бул. „Андрей Ляпчев“ 66 се проведе Общо събрание на колегията. Събранието протече при следния дневен ред: 1. Обсъждане на проектоустав на регионалната колегия. 2. Гласуване на Устав на регионалната колегия. 3. Приемане на правилник за дейността на контролната комисия. 4.Приемане на правилник за дейността на комисията по професионална етика. 5.Обсъждане на план за работа на колегията и набелязаване на основни акценти. 6. Разни. Документите са достъпни за четене в раздела на колегията в сайта на БАЗ. http://www.bazbg.com/regionalni-kolegii/regionalna-kolegiia-sofiia/


Общо събрание на колегията

На 12.08.2019г. от 18 часа в залата на Дентатехника на бул. „Андрей Ляпчев“ 66  ще се проведе Общо събрание на колегията. Събранието ще протече при следния дневен ред: 1. Обсъждане на проектоустав на регионалната колегия. 2. Гласуване на Устав на регионалната колегия. 3. Приемане на правилник за дейността на контролната комисия. 4.Приемане на правилник за дейността на комисията по професионална етика. 5.Обсъждане на план за работа на колегията и набелязаване на основни акценти. 6. Разни.


Showing 8 of 8 results